Piraeus Bank Group
Profili Grupi Publikime Kariera Kontakte ASD
 
  English
Individë SME Korporata Kushtet e Punës Rrjeti
    Home > Njoftime > Dhjetor 2016    
 
Njoftim i dytë për kreditorët e shoqërisë ”Tirana Leasing ” sha në likuidim

Shoqëria ”Tirana Leasing” sha, në likuidim, me seli në rrugën Ibrahim Rugova Vila 1/1, në Tiranë, është shoqëri anonime, e regjistruar pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit me numër identifikimi (NUIS) K42319009K.

Me vendim të asamblesë së përgjithëshme të ortakut të vetëm datë 31.10.2016, është bërë caktimi im si likuidator.

Sa më lart, në cilësinë e likuidatorit të shoqërisë ”Tirana Leasing” sha në likuidim, si dhe në konformitet me aktet ligjore të parashikuara në ligjin nr.9901, datë 14.04.2008 ”Për tregtarët dhe shoqërite tregtare”, pjesa VI, titulli I, ”Likujdimi i zakonshëm në gjendjen e aftësisë paguese”, kërkoj nga ana juaj:

• Publikimin e njoftimit të parë zyrtar të shpalljes së likuidimit të shoqërise ”Tirana Leasing” sha
• Ftohen të gjithë kreditorët e shoqërisë për të depozituar pretendimet e tyre për prishjen e shoqërisë.


Depozitimi i pretendimeve të behet në adresën e mëposhtëme:
Fatos ALIAJ, Rruga Ibrahim Rugova Vila 1/1, Tirane .


Likuidues

Fatos ALIAJ

 
 
 
 
 
 
 
Njoftime
 
Na ndiq në
 
Profili
20 Vjet Tirana Bank
Banka Jonë
Rreth Nesh
Transparenca
Lidhje
Grupi
Publikime
Degët Grupit & Prania Ndërkombëtare
Profili i Grupit
Kariera
Vende Vakante
Politikat e Punësimit
Vizioni dhe Vlerat
Kushtet e Punës
Interesat e Llogarive & Depozitave
Interesat & Kushtet e Kredive per Individe
Kushtet e Punes
Index Rates
Rrjeti
Kontaktet e Degëve
Rrjeti i ATM
Rrjeti i Degëve
 
Privacy Policy Terms of Use Copyright Due Diligence
Built by Impuls
Rr. Ibrahim Rugova, P.O. Box 2400/1, Tirana-Albania