Vendimi për zvogëlimin e Kapitalit Aksionar

BANKA e TIRANËS Sh.A (NUIS J61924008V dhe me seli në Rr. Ibrahim Rugova, Kutia Postare 2400/1, Tiranë, Shqipëri; referuar si: “Shoqëria”) në përmbushje të detyrimit që rrjedh nga neni 182 i ligjit nr. 9901, dt.14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare” publikon këtu vendimin për zvogëlimin e kapitalit. 

Data e publikimit: 27.05.2021

Publikimi i Vendimit për Ndryshimin e Kapitalit