Piraeus Bank Group
Profili Grupi Publikime Kariera Kontakte ASD
 
  English
Individë SME Korporata Kushtet e Punës Rrjeti
    Home > Grupi > Profili i Grupit    
 
Profili Korporatës

Profili i Korporatës

KUSH JEMI

Me qendër në Athinë, me rreth 12.4 mijë të punësuar, Grupi Bankar i Pireut ofron një gamë të plotë të produkteve dhe shërbimeve financiare për afërsisht 5.2 milion klientë në Greqi. Më 30 qershor 2018, totali i aktiveve të grupit arriti në € 55.8 miliardë, kredi neto € 38.7 miliardë dhe depozita të klientëve në € 41.9 miliardë. 
  Piraeus Bank Group  Qershor 2018 
       Aktive €55.8mld
  Kredi neto €38.7mld  
  Depozita €41.9mld
  Degë 574
  Punonjës 12.4m
  Klientë 5.2mn

 

ZHVILLIMI YNË

Banka e Pireut u themelua në vitin 1916. Që atëherë, ajo është rritur me shpejtësi në madhësi dhe aktivitete, duke përfaqësuar sot Bankën kryesore në Greqi me 29% të tregut për sa i përket kredive dhe depozitave.

Së bashku me rritjen e saj organike, Banka e Pireut ka bërë një seri lëvizjesh strategjike me qëllim krijimin e një pranie të fortë në tregun e brendshëm.

Në vitin 1998, Banka bleu aktivitetet e Chase Manhattan në Greqi, mori në kontroll interesat e Macedonia-Thrace Bank dhe mori në pronësi bankën e specializuar Credit Lyonnais Hellas. Në fillim të vitit 1999, bleu Xiosbank dhe aktivitetet e National Westminster Bank Plc në Greqi. Në qershor 2000, Bank e Pireut mori në pronësi dy bankat e saj komerciale në Greqi (Macedonia-Thrace Bank dhe Xiosbank). Në vitin 2002, Banka e Pireut blen Hellenic Industrial Development Bank (ETBAbank), e cila u morr në pronësi në dhjetor 2003.

Në vitin 2012, Banka e Pireut siguroi pjesën e "shëndetshme" të Agricultural Bank (aktiveve dhe pasiveve të zgjedhura) dhe GENIKI Bank, një ish-degë e Societe Generale. Në mars 2013, blen operacionet bankare greke të Bank of Cyprus, Cyprus Popular Bank dhe Hellenic Bank. Në qershor 2013, Banka e Pireut merr në pronësi Millennium Bank Greece, degë e BCP-së. Në prill 2015 Banka e Pireut mori në pronësi aktivet e shëndetshëm të Panellinia Bank.Këto transaksione përbëjnë hapa të rëndësishëm në drejtim të ristrukturimit të sistemit bankar grek, ku Banka e Pireut ka marrë pjesë që në fillim si një shtyllë thelbësore.

Viti 2017 ishte një pikë kritike për Bankën e Pireut. Nga pikëpamja financiare, ky ishte viti që sinjalizoi stabilizimin e performancës financiare të Bankës. Përmirësimi i likuiditetit dhe cilësisë së aktiveve u përshpejtua dhe i u bë i dukshëm në raportet financiare. Në nivel institucional, viti u karakterizua me finalizimin e ndryshimeve në Bordin e Drejtorëve, duke përfshirë anëtarë me ekspertizë financiare ndërkombëtare dhe forcimin e qeverisjes së saj korporative, në përputhje me praktikat më të mira ndërkombëtare dhe rregullat rregullatore. Në të njëjtën kohë, Piraeus Bank ka rifreskuar menaxhimin e saj të lartë, duke forcuar ekipin drejtues ekzekutiv. Viti 2017 u mbyll me marrjen e detyrës nga Drejtorin ynë i ri Ekzekutiv Z. Christos Megalou, i cili mori detyrën në prill 2017. Kufizimi institucional i Bankës mundëson forcimin e mëtejshëm dhe vazhdimësinë e pandërprerë operacionale në dobi të aksionerëve, klientëve dhe punonjësve tanë.

Tani zotërojmë njohuritë e nevojshme, përvojën dhe vendosmërinë për të adresuar sfidat e sotme dhe për të siguruar që Banka të jetë e pozicionuar mirë për të përmbushur kërkesat e  qeverisjes operacionale dhe të korporatave, të cilat rrjedhin nga praktikat më të mira ndërkombëtare, si dhe nga rekomandimet e ECB-së.

Në fund të tetorit 2017, Banka e Pireut procedoi një emetim 5-vjeçar të obligacioneve të obligacioneve të mbuluara prej 500 milion Euro Çështja u vendos kryesisht privatisht në Bankën Evropiane të investimeve dhe në Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim. Është emetimi i parë i obligacioneve të Bankës së Pireut që u vendos me investitorë.

Kapitali i përgjithshëm i Grupit arriti në 7.3 miliardë euro në fund të qershorit 2018, ndërsa kapitali rregullator i CET-1 ishte 6.6 miliardë euro. Raporti Common Equity Tier-1 i SNRF9 arriti në 14.0% duke ruajtur kështu bazën e tij të fortë të kapitalit.

Banka e Pireut, në kontekstin e planifikimit të saj të biznesit, po përqendrohet në të gjitha potencialet dhe mundësitë për rimëkëmbje. Çështjet kryesore për t'u adresuar për vitin 2018 mbeten: a) përmirësimi i cilësisë së aktiveve, nëpërmjet arritjes së qëndrueshme të menaxhimit aktiv të Ekspozimeve Jo Performuese për të përmbushur angazhimet ndaj Bankës Qendrore Evropiane, b) përmirësimin e likuiditetit nëpërmjet restaurimit gradual të depozitave dhe c) kthimin në profitabilitetin e qëndrueshëm, me përmirësimin e vazhdueshëm të burimeve të të ardhurave dhe efikasitetit operacional. 

Banka është zotuar të luajë një rol udhëheqës në rifillimin dhe zhvillimin e ekonomisë greke duke mbështetur aktivisht aktivitetin ekonomik dhe ekstraverzionin nëpërmjet zgjidhjeve të specializuara dhe të personalizuara dhe shërbime të nivelit të lartë për klientët e saj.

 

ÇFARË BËJMË

Sot, Banka e Pireut udhëheq një grup kompanish që mbulojnë të gjitha aktivitetet financiare në tregun grek (bankë universale). Banka e Pireut zotëron në veçanti njohuri teknike në fushat e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, bankave bujqësore, kredi konsumatore, hipotekare dhe bankim të gjelbërt, tregjet e kapitalit dhe të investimeve bankare, qera financiare dhe faktorizim. Këto shërbime ofrohen përmes rrjetit kombëtar të grupit prej 574 degëve dhe 1'998 ATM-ve, si dhe përmes rrjetit të tij novator të bankingut elektronik winbank.

Banka e Pireut synon të diferencojë veten me ofrimin e standardeve më të larta të shërbimit ndaj klientit, duke përshtatur zgjidhje teknologjike moderne. Në këtë kontekst, u krijua një degë elektronike e njohur si "e-branch", e cila funksionon që nga viti 2016. Ky është një koncept krejtësisht i ri për tregun grek. Banka e Pireut aktualisht ka 5 degë të tilla në të cilat transaksionet kryhen me shpejtësi, komoditet dhe siguri.

 

ÇFARË PËRFAQËSOJMË

Banka e Pireut ka një vizion të përbashkët dhe një mision të vetëm: "të jetë banka më e besuar në Greqi, duke krijuar vlerë për aksionarët, klientët dhe punonjësit e saj". Për të arritur këtë, Banka e Pireut përqendrohet në katër parime kyçe strategjike që janë: fokusi ngaj klientit, llogaridhënia ndaj menaxhimit, kultura e nxitur nga performanca dhe qëndrueshmëria e modelit të saj të biznesit.

Grupi Bankar i Pireut ka burime njerëzore me trajnimin dhe përvojën e duhur. Vizioni i Grupit është zhvillimi i vazhdueshëm i një organizate të përgjegjshme me vlera njerëzore, ku çdo punonjës punon me aftësi, frymëzim dhe përkushtim, duke u mbështetur kështu tek larmia e burimeve njerëzore dhe duke krijuar vlerë në çdo veprim. Në përzgjedhjen dhe përdorimin e burimeve njerëzore përdoren kritere dhe metodika objektive, me theks të veçantë tek ofrimi i mundësive të barabarta dhe respekti për njerëzit. Grupi i Pireut investon për trajnimin dhe zhvillimin e vazhdueshëm të 12,390 punonjësve të tij në Greqi, duke përdorur masa dhe metoda novatore. Në të njëjtën kohë ky Grup ka krijuar një mjedis pune ku mbështetet novacioni, shkëmbimi i ideve dhe kreativiteti dhe ku nxitet fryma e punës në ekip. Nëpërmjet sistemeve të veçanta të vlerësimit, Grupi siguron që rezultatet e punonjësve të jenë në përputhje me objektivat e Grupit, duke krijuar kuadrin e nevojshëm për njohjen dhe shpërblimi si në nivel individual ashtu edhe në nivel ekipi. Komunikimi i hapur dhe mbështetja e nevojshme e njerëzve po përmirësohet në shumë fusha të ndryshme dhe aspekte të ndryshme të jetës, duke siguruar që organizata të jetë si “njerëzore, ashtu edhe dinamike”.

Grupi Bankar i Pireut, duke ndërthurur zhvillimin e aktivitetit tregtar me përgjegjësinë sociale, po i fuqizon sistematikisht marrëdheniet me partnerët e tij social përmes aktiviteteve konkrete, me theks të veçantë tek mbrojtja e mjedisit dhe ruajtja e trashëgimisë kulturore. Ky grup e ka rritur ndjeshëm ekspertizën dhe pjesën e tregut në fushën e shërbimeve bankare ekologjike me degë dhe produkte të dedikuara, duke iu përgjigjur si nevojave të bizneseve ashtu edhe të individëve. Në të njëjtën kohë, Fondacioni Kulturor i Grupit Bankar të Pireut kryen veprimtari kulturore, çka bën pjesë në politikën e këtij grupi për përgjegjësinë sociale të biznesit. Ky grup shfrytëzon një rrjet muzesh tematikë në Greqi, i cili po rritet vazhdimisht dhe ka për synim sjelljen e një standardi të lartë veprimtarie kulturore në zonat rurale të Greqisë në mënyrë të efektshme dhe efikase.

Si një bankë udhëheqëse në Greqi, Grupi Bankar i Pireut merr nisma që mbështetin plane solide biznesi dhe nxisin evolucionin e ekonomisë drejt një modeli zhvillimi të qendrueshëm.

 
 
 
 
 
 
 
Njoftime
Shporta ushqimore për familjet në nevojë
Në kuadër të “Ditës botërore kundër urisë”, Tirana Bank në bashkëpunim me Spar Albania dhe me mbështetjen e Kryqit të Kuq Shqiptar, bënë të mundur përgatitjen e 100 shportave me ushqime bazë për familjet...
Kushtet e reja të punës për Biznesin, të cilat hyjnë në fuqi më datë 05.11.2018
Mund të dalloni ndryshimet e theksuara me të verdhë, duke i krahasuar me Kushtet e Punës aktuale....
Punonjësit e Tirana Bank dhurojnë gjak
Çdo pikë ka vlerë! Nën këtë slogan, më datën 10 tetor, punonjësit e Tirana Bank iu bashkuan nismës humanitare të dhurimit të gjakut në bashkëpunim me Kryqin e Kuq Shqiptar. Mirënjohje dhe respekt për të gjith&eu...
NJOFTIM PER KLIENTET
Të nderuar klientë, Për arsye teknike të mirëmbajtjes së sistemeve, në mëngjeset e ditës së  shtunë dhe të diel 13-14 tetor 2018, gjatë orarit 00:00am – 01:00am, do të jenë jashtë funksionimi shërbimet w...
Takim me stafin e degëve të Rajonit Tiranë - Analiza e rezultateve të Biznesit Retail
Takimi i datës 17 shtator 2018 në mjediset e Mak  Albania Hotel, mblodhi së bashku Divizionin e Retail-it dhe stafin e rrjetit të degëve të Rajonit të Tiranës.  Tematikat kryesore të trajtuara në këtë mbledhje ishin rezultatet e ...
NJOFTIM
Piraeus Bank S.A. njofton se ka lidhur marrëveshje me Balfin Group dhe Komercijalna Banka, për shitjen e aksioneve të filialit të saj ne Shqipëri, Tirana Bank. Realizimi i transaksionit ështe i lidhur me zbatimin e disa kushteve të zakonshme, përfshirë a...
 
Na ndiq në
 
Profili
Banka Jonë
Rreth Nesh
Transparenca
Marrëdhëniet e Punësimit & Kodi i Sjelljes
Lidhje
Grupi
Publikime
Degët Grupit & Prania Ndërkombëtare
Profili i Grupit
Kariera
Vende Vakante
Politikat e Punësimit
Vizioni dhe Vlerat
Kushtet e Punës
Interesat e Llogarive & Depozitave
Interesat & Kushtet e Kredive per Individe
Kushtet e Punes
Index Rates
Rrjeti
Kontaktet e Degëve
Rrjeti i ATM
Rrjeti i Degëve
 
Privacy Policy Terms of Use Copyright Due Diligence
Built by Impuls
Rr. Ibrahim Rugova, P.O. Box 2400/1, Tirana-Albania