Kredi për blerje/ ndërtim/ rinovim zyre/ dyqan/ njësi biznesi

1. Kredi për Blerje zyre/dyqani/njësi biznesi

Tirana Bank ofron mbështetje financiare për të gjithë profesionistët që për aktivitetin e tyre Profesional, dëshirojnë të financohen për:

  • Rindërtimin e zyrës / dyqanit / njësisë së biznesit

Afatet dhe kushtet e kreditimit:

 Monedha: EUR / LEK

 Shuma e financimit:

  • Min:   5,000 EUR / 625, 000 LEK;
  •  Max: 500,000 EUR / 62,500,000 LEK
  •  Kohëzgjatja: deri në 20 vjet;

Limiti i financimit: deri në 60% te vlerës së njësisë që do të blihet/ndërtohet;       

Mënyra e pagesës: Principali dhe interesi paguhen me këste të barabarta mujore

Garancitë: Hipotekë e rangut të parë mbi pronën që financohet ose pronë tjeter që plotëson kushtet e Bankës

                                                        

2. Kredi për Blerje zyre/dyqani/njësi biznesi

Afatet dhe kushtet e kreditimit:

Monedha: EUR / LEK

Shuma e financimit:

  • Min:  8,000 EUR / 1,000, 000 LEK;
  • Max: 20,000 EUR / 2,500,000 LEK pa vlerësim punimesh
  • Max: 150,000 EUR / 18,750,000 LEK me vlerësim punimesh
  • Kohëzgjatja:
  • deri në 10 vjet pa vlerësim punimesh;
  • deri në 15 vjet me vlerësim punimesh;

Limiti i financimit: deri në 100 % te vlerës së njësisë që do të rikonstruktohet;   

Mënyra e pagesës: Principali dhe interesi paguhen me këste të barabarta mujore

Garancitë: Hipotekë e rangut të parë mbi pronën që financohet ose pronë tjeter që plotëson kushtet e Bankës

Norma e Interesit për: Kredi për Blerje zyre/dyqani/njësi biznesi

Monedha Norma e Interesit
Lek Bono Thesari 12M + 2.5%, Min 4%
EUR EURIBOR12M + 4%, Min 4%

Për informacione të mëtejshme ju lutem kontaktoni me degët tona në të gjithë Shqipërinë ose telefononi falas InfoBank 0800 68 68.                      

 

nformacion parakontraktor për, Kredi për blerje/ ndërtim/ rinovim zyre/ dyqan/ njësi biznesi