Specialist i Monitorimit të Rrezikut të PPP- Departamenti i Përputhshmërisë

Specialist i Monitorimit të Rrezikut të PPP- Departamenti i Përputhshmërisë