Depozita "25 Mujore"

Depozita “25 Mujore” produkti i duhur për përfitimin e një normë interesi preferenciale për kursimet tuaja kombinuar me një afat optimal kohor.

 

Karakteristikat dhe avantazhet kryesore të “Depozitës 25 mujore”:

Afati: 25 Muaj;

Monedha: ALL, EUR;

Normë interesi deri në 1.3% në LEK dhe 0.5% në EUR;

Minimumi i shumës së kërkuar për çeljen e depozitës: LEK 100,000; EUR 1,000;

Përfitimi I interesave: Në datën e maturimit të depozitës;

Lejohet thyerja e depozitës, para datës së maturimit sipas nevojës së klientit;

Produkti mund të çelet nga platforma TIBANK pa qënë e nevojshme prania fizike e klientit në degë;

 

**Norma preferenciale e depozitës është e aplikueshme vetëm për fondet e reja dhe është e vlefshme deri në datë 31.12.2021.