Credit Card VISA Classic

Credit Card Visa Classic

Credit Card VISA Classic is a credit limit that Tirana Bank offers to all its customers in order to for them to be served anywhere and anytime.

You can use the card widely in POS and/or ATM everywhere “VISA” logo is:

  • Thousands point of sales in Albania (hotels, restaurants, stores, travel agencies etc.);
  • Over 20 million point of sales worldwide;

 

VISA CLASSIC Credit Card features:

- Currency: ALL

- Amount:

  • Min: 100 EUR / 12,500 ALL
  • Max: 5,000 EUR / 625,000 ALL (unsecured)
  • Max: 50,000 EUR / 6,250,000 ALL (secured with cash collateral)

- Interest Rates: 

     

Payroll Customers

Standard Customers

 

Cash Collateral

 

18%

20%

12%

 

- Monthly minimum payment: 7% of the amount spent

- Monthly withdrawal: 30% of credit card limit

  

Credit Card Benefits:

- 0 commission for all purchases through Points of Sale (POS) and Internet.

- Competitive interests and commissions

- Free notification through SMS/E-mail Alert service for performed transactions and monthly invoice

- Free online information with the ‘Online Credit Card’ TiBank service for card transactions

- High security enabled with Chip & Contactless technology

- Fixed Monthly Instalments Payment for each purchase at every POS inside and outside the country

- Up to 2 additional free cards for your family members

 

For more information, contact our branches or call for free at Info Bank 0800 68 68

Pre Contractual Info, VISA Classic

Nëse dëshironi të pajiseni me kartën e kreditit Co-Branded dhe të shpërbleheni për blerjet tuaja, lutemi vendosni të dhënat tuaja personale për t'u kontaktuar nga stafi i Tirana Bank.

Jeni klient i Tirana Bank?

“Garantojmë që të dhënat që mblidhen nëpërmjet këtij aplikacioni do të përpunohen në përputhje me Ligjin Nr.9887, datë 10/03/2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” i ndryshuar si dhe akteve ligjore dhe nënligjore të dala në zbatim të tij dhe vetem per procesin e para aplikimit per kredine bankare konsumatore per karten e kreditit Co-branded. Ju në cilësinë e subjektit të të dhënave gëzoni të gjitha të drejtat e parashikuara në ligj (të drejten për akses si dhe të drejtën për të kërkuar bllokimin, korrigjimin ose fshirjen e të dhënave pa pagesë) dhe të dhënat tuaja do të trajtohen në përputhje me Njoftimin e Mbrojtjes se te Dhenave Personale të Tirana Bank publikuar në faqen e saj zyrtare te internetit (https://www.tiranabank.al/c/65/privacy-policy)