I/e nderuar klient,

Bazuar në ligjin Nr. 9917 datë 19.05.2008 “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizimit”,I ndryshuar si dhe dispozitat e ligjit nr.53/2014, datë 22.05.2014 “Për sigurimin e depozitave”, I ndryshuar, jeni të lutur të paraqiteni në degët e Tirana Bank me një dokument indetifikimi të vlefshëm për përditësimin e të dhënave tuaja personale.

Në të kundërt Banka është e detyruar të pezullojë çdo shërbim bankar të kërkuar, deri në momentin e  paraqitjes së një dokumeti të vlefshëm indetifikimi.

Faleminderit për mirëkuptimin!

Tirana Bank