Përllogaritje e Kredisë

Llogaritësi i kredisë

Zgjidh valutën në të cilën do merrni kredinë

Lloji i kredisë

ALL
vite

Norma
e Interesit të Kredisë
0

Kësti mujor
0 ALL *

* Shifrat e paraqitura janë indikative
* Ky perllogaritës shërben vetëm për informacion dhe nuk përmban asnjë detyrim

Shembull: Kredi për Blerje Shtëpi në Lek - TB12M + 1.6 %, Min 4%
Shuma : 2,000,000 ALL
Afati : 20 vjet
Bono thesari 12M ~ 1.69% (referencë: B.SH ; datë 01.11.2021)
Norma nominale e interesit të kredisë: 4%
Kësti mujor: 12,120 Lek
Norma efektive e interesit: 4.64%

*NEI përllogaritet duke u bazuar në normën nominale të interesit, pasi merren parasysh të gjitha shpenzimet e detyrueshme të kredisë (siç përmenden dhe në kontratën e kredisë).

Për përllogaritjen e këstit të kredisë do të përdoret formati NEI si bashkëngjitur, ku do të plotësohen vetëm fushat e highlightura.