Është një marrëveshje mes dy palëve (midis Kontraktorëve dhe Agjentit Escrow-Tirana Bank), përmes të cilit Agjenti Escrow (Banka) pranon të menaxhojë shumën escrow në llogarinë escrow të hapur në Bankë, shumë e cila vihet në dispozicion me përmbushjen e kushteve dhe rrethanave të përcaktuara në këtë
marrëveshje.