Kredia Afatmesme dhe Afatgjatë

Kredia Afatmesme dhe Afatgjatë jepet në disa monedha (ALL/EUR/USD) dhe me periudhë ripagimi deri në 120 muaj (duke përfshirë një periudhë faljeje, sipas rastit).

Ajo mundëson financimin e nevojshëm për të përkrahur zhvillimin dhe /ose
zgjerimin e biznesit nëpërmjet investimit në aktivet fikse afatmesme dhe afatgjata, siç janë blerja e mallrave dhe / ose pasurive të patundshme, ndërtesave, automjeteve, pajisjeve etj., ose konsolidimi i gjendjes financiare nëpërmjet rifinancimit të investimeve dhe/ose borxheve të tjera afatgjata.