Kredi për Investime

Kredia për Investime është një hua që i jepet personave juridikë ose investitorëve të interesuar për të financuar investime të ndryshme (p.sh. prona të pasurive të paluajtshme, blerje aksionesh ose obligacionesh), etj.