Visa Classic Co-Branded Credit Card

When you are loyal, you are rewarded as a friend!

Tirana Bank comes with a UNIQUE product in the market, “Visa Classic Co-Branded Credit Card”, in collaboration with the biggest Loyalty Program in Albania, HAPPY.

Credit Card VISA Classic is a credit limit that Tirana Bank offers to all its customers in order to for them to be served anywhere and anytime.

 Visa Classic Co-Branded Credit Card Features:

 •  Offered in ALL & EUR currency;
 • Amount:

           -  Min: 100 EUR / 12,500 ALL

           -  Max: 5,000 EUR / 625,000 ALL (unsecured)

            - Max: 50,000 EUR / 6,250,000 ALL (secured with cash collateral)

 • Interest Rate: 

          - Payroll customers: 18%

          - Standard customers: 20%

          - Cash collateral: 12%

 • Contactless amount payment: 4,500 ALL;
 • Minimum monthly payment: 7% over outstanding; 
 • Possibility to pay with Equal Monthly Installments, from 2-12 months, for every transaction made with Visa Classic Co-Branded Credit Card, with amount over 6,000 ALL/50 EUR in all Tirana Bank POS-s;
 • 0 commission for all purchases through Points of Sale (POS) and Internet;
 • Free notification through SMS/E-mail Alert service for performed transactions and monthly invoice;
 • Up to 2 additional cards for your family members;
 • High security with CHIP technology and contactless.

Visa Classic Co-Branded Credit Card Benefits:

 • Double points for every purchase made with Visa Classic Co-Branded Credit Card in SPAR, JUMBO, FGA & NEPTUN;
 • Extra coupons with value of 500 ALL per each reward level, which can be spend as per Customer’s needs in the above-mentioned Retailers;
 • Personalized offers according to customer behaviors purchases;
 • BONUS points for special events.     

“Fixed Monthly Installments” Service

“Fixed Monthly installments” is a new service that gives to the customers the possibility to payment with equal monthly installments, transactions performed with “Visa Classic Co-Branded Credit Card” in all Tirana Bank POS-s.

It’s very simply, at the time of payment, the Customer can choose to activate this service directly in the POS, without any need to go in one of Tirana Bank branches.

For further information, please contact our branches or call the Call Center at the contact numbers:

 • +355 4 22 77 700 (free calls from fix & mobile phones) 
 • 0800 68 68 (only from fix phones).
Pre Contractual Info, VISA Classic

Nëse dëshironi të pajiseni me kartën e kreditit Co-Branded dhe të shpërbleheni për blerjet tuaja, lutemi vendosni të dhënat tuaja personale për t'u kontaktuar nga stafi i Tirana Bank.

Jeni klient i Tirana Bank?

“Garantojmë që të dhënat që mblidhen nëpërmjet këtij aplikacioni do të përpunohen në përputhje me Ligjin Nr.9887, datë 10/03/2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” i ndryshuar si dhe akteve ligjore dhe nënligjore të dala në zbatim të tij dhe vetem per procesin e para aplikimit per kredine bankare konsumatore per karten e kreditit Co-branded. Ju në cilësinë e subjektit të të dhënave gëzoni të gjitha të drejtat e parashikuara në ligj (të drejten për akses si dhe të drejtën për të kërkuar bllokimin, korrigjimin ose fshirjen e të dhënave pa pagesë) dhe të dhënat tuaja do të trajtohen në përputhje me Njoftimin e Mbrojtjes se te Dhenave Personale të Tirana Bank publikuar në faqen e saj zyrtare te internetit (https://www.tiranabank.al/c/65/privacy-policy)