Kredi me Garanci Depozitë me afat

Kredia me garanci Depozitën me afat (Cash Collateral), synon të përmbushë nevojat financiare të klientëve individe, të cilet vendosin si garanci për kredinë, depozitën me afat pranë Tirana Bank.

Afatet dhe kushtet e kreditimit

Monedha: LEK, EUR, USD

Shuma maksimale e financimit:

  • LEK 18,750,000
  • EUR 150,000
  • USD 132,000

Kohëzgjatja: 6 deri 25 muaj (Kohëzgjatja e kredisë është e njejtë me kohëzgjatjen e depozitës me afat të vendosur si garanci).

Limiti i financimit:

  • 80% e depozitës me afat (kredia dhe T/D janë ne monedhë  te njejte)
  •  70% e depozitës me afat (kredia dhe T/D janë ne monedhë  te ndryshme)

Normat e Interesit: 

Normë interesi e depozitës me afat + 2%                                                      

Mënyra e pageses:                        

  • Principali dhe interesi paguhen me këste të barabarta mujore
  • Principali dhe interesi paguhen në datën e maturimit të depozitës me afat.

Lloji i garancisë: Depozita e vendosur si garanci do të regjistrohet në Rregjistrin e Barrave Siguruese (RBS) në rastet kur:

  • Shuma e kredisë eshte ≥ 20,000 EUR (ekuivalenti në LEK, USD);
  • Kredimarrësi është pronar/administrator i një kompanie apo i licencuar si Person Fizik pavarësisht shumës së kredisë;

Për informacione të mëtejshme ju lutem kontaktoni me degët tona në të gjithë Shqipërinë ose telefononi falas InfoBank 0800 68 68.

 

Informacion Parakontraktor - Kredi me Garanci Depozitë me afat