Karakteristikat e depozites 12+1 muaj bonus

 

·         Mund të celni një depozitë me afat 12 muaj në monedhën LEK, EUR dhe USD;

·         Shuma minimale e kërkuar për celjen e depozitës është  100,000 LEK; 1,000 EUR  dhe  1,000 USD;

·         Kjo depozitë nuk do të ripërtërihet në mbarimin/maturimin e saj

·         Interesa te pagueshme cdo muaj, ku muaji i pare perfiton interesat e muajit te pare + 1 muaj bonusin

 

Normat e interesit ne monedhen LEK si me poshte:

Ø  100,000 – 3 Mio Lek    -      norma e interesit deri ne 3.00 % ( interes + interesin e muajit bonus)

Ø  3 Mio Lek  – 10 Mio Lek  -  norma e interesit deri ne 3.20 % ( interes + interesin e muajit bonus)

Ø  Mbi 10 Mio Lek   -                norma e interesit deri ne 3.50 % ( interes + interesin e muajit bonus)

 

Normat e interesit ne monedhen EUR dhe USD si me poshte:

Ø  1,000 – 30k - norma e interesit deri ne 2.00 % ( interes + interesin e muajit bonus)

Ø  30  – 100k -   norma e interesit deri ne 2.20 % ( interes + interesin e muajit bonus)

Ø  Mbi 100k -     norma e interesit deri ne 2.50 % ( interes + interesin e muajit bonus)

 

 

Shenim: Depozitat në Tirana Bank sigurohen nga Agjensia e Sigurimit te Depozitave (www.asd.gov.al) në bazë të ligjit nr. 53/2014 “Për sigurimin e depozitave”, deri në shumën LEK 2.500.000 ose ekuivalentin e kësaj shume në monedhë të huaj.

 

Per me shume informacion, vizitoni nje nga deget e Tirana Bank ose telefononi ne 0800 68 68 (falas nga numrat fiks) apo 04 2 277 700 (nese jeni duke bere thirje nga celulari juaj jashte vendit), 24 ore ne dite.

Karakteristikat e depozites 12+1 muaj bonus

 • Mund të çelni një depozitë me afat 12 muaj në monedhën LEK, EUR dhe USD;
 • Shuma minimale e kërkuar për celjen e depozitës është  100,000 LEK; 1,000 EUR  dhe  1,000 USD;
 • Kjo depozitë nuk do të ripërtërihet në mbarimin/maturimin e saj
 • Interesi i përfituar merret në fund të periudhës 12 mujore, përfshirë edhe bonusin prej 1 muaj

 

  Lek EUR/USD
< 3 Milion Lek / 30,000 EUR/USD 2.6% 1.6%
3-10 Milion Lek / 30,000 - 100,000 EUR/USD 2.8% 1.8%
> Mbi 10 Milion leke / 100,000 EUR/USD 3% 2%

 

Shënim: Depozitat në Tirana Bank sigurohen nga Agjensia e Sigurimit të Depozitave (www.asd.gov.al) në bazë të ligjit nr. 53/2014 “Për sigurimin e depozitave”, deri në shumën LEK 2.500.000 ose ekuivalentin e kësaj shume në monedhë të huaj.

Për më shumë informacion, vizitoni një nga degët e Tirana Bank ose telefononi ne 0800 68 68 (falas nga numrat fiks) apo 04 2 277 700 (nëse jeni duke bërë thirje nga celulari juaj jashtë vendit), 24 orë në ditë.

Depozita "4 Stinët" është një depozitë 12-Mujore, me interesa progresive që paguhen çdo tre muaj. Depozita "4 Stinët" nuk rinovohet automatikisht në fund të periudhës. Në rast të thyerjes së parakohshme të depozitës, ju do të përfitoni interesat e gjeneruara në tremujorin/et paraardhës.

 

Afati: 01/03/2024 - 31/05/2024

 

Kjo depozitë ofrohet me interesa preferenciale, ku interesi progresiv vjen duke u rritur ndjeshëm në 3 mujorin e fundit, si më poshtë:

 

LEK        
  Tremujori i I-rë Tremujori i II-të Tremujori i III-të Tremujori i IV-rt
  1.2% 1.5% 2.5% 4.5%
EUR        
  Tremujori i I-rë Tremujori i II-të Tremujori i III-të Tremujori i IV-rt
  0.5% 1% 1.5% 3.5%
USD        
  Tremujori i I-rë Tremujori i II-të Tremujori i III-të Tremujori i IV-rt
  0.5% 1% 1.5% 3.5%

 

Depozitat në Banka e Tiranës SHA sigurohen nga Agjensia e Sigurimit të Depozitave (www.asd.gov.al) në bazë të ligjit nr. 53/2014 “Për sigurimin e depozitave”, deri në shumën LEK 2.500.000 ose ekuivalentin e kësaj shumë në monedhë te huaj.

Për informacione të mëtejshme ju lutem kontaktoni me degët tona në të gjithë Shqipërinë ose telefononi falas InfoBank 0800 68 68.

“Depozita 18 mujore” është një depozitë me një afat të mesëm kombinuar me një normë interesi progresive në rritje, i cili do të kreditohet në llogarinë rrjedhëse të klientit çdo 6 muaj. Marrëveshja që nënshkruhet për këtë produkt bazohet në kapitalin fillestar të investuar, normës së interesit të përfituar dhe afatit kohor të maturimit.

Karakteristikat e produktit:

 • Monedha: LEK
 • Afati: 18 Muaj;
 • Interesi I përfituar:  Interesi I përfituar do të kreditohet në llogarinë e klientit çdo 6 muaj;
 • Shuma minimale: 1.000.000 Lekë

Të tjera:

 • Norma e interesit do të rritet progresivisht çdo 6 muaj duke arritur normën maksimale në 6 mujorin e fundit të periudhës së maturimit;
 • Sa më gjatë qëndrimi i fondeve në depozitë, aq me i lartë profitabiliteti nga norma e interesit;
 • Interesi do të kreditohet në llogarinë e klientit çdo 6 muaj;
 • Nëpërmjet kartës së debitit Visa të lidhur me llogarinë rrjedhëse mundësohet tërheqja e interesit të përfituar në çdo moment në të gjitha ATM-të 24/7;
 • Depozita lejon thyerjen e saj në çdo moment që klientit i nevojiten fondet duke mundësuar përfitimin e interesave të gjithë periudhës së qëndrimit të depozitës;

Dokumentacioni I kërkuar:

 • Pasaportë ose kartë identiteti;
 • Kontrata e depozitës nënshkruar nga përfaqësuesit e Bankës dhe klientit;
   

Depozitat në “Tirana Bank” SHA sigurohen nga Agjensia e Sigurimit të Depozitave (www.asd.gov.al) në bazë të ligjit nr. 53/2014 “Për sigurimin e depozitave”, deri në shumën LEK 2.500.000 ose ekuivalentin e kësaj shumë në monedhë të huaj.

Nëse jeni të interesuar të përfitoni të ardhura më të larta nga kursimet tuaja në mënyrë të sigurt atëherë “Depozita me afat” është produkti i duhur që plotëson nevojat tuaja.

Çdo klient Individ i Tirana Bank, i cili është i regjistruar në Platformën TiBank, mund të çelë një depozitë me afat në çdo kohë dhe kudo që mund të ndodhet.

Çfarë depozitash mund të çel në platformën TiBank?

Në platformën TiBank ju mund të çelni dy tipe depozitash:

 • Depozitë me Afat 
 • Depozitë me Afat me të ardhura mujore.

 Cilat janë kriteret për të çelur një depozitë në platformën TiBank?

Ju duhet të jeni i regjistruar në platformën TiBank dhe të keni fonde mjaftueshëm në llogarinë tuaj.

Nëse llogaria është në emrin e më shumë se një përfituesi, urdhëri për çeljen e njerës prej Depozitave me Afat do të mundësohet vetëm për llogarinë e përbashkët me opsionin “OSE” e zgjedhur prej përfituesve sipas rregullave që përcaktohen në dokumentacionin e çeljes së llogarisë.

Cilat janë karakteristikat e depozitave që çelen në TiBank?

Depozita me Afat.

 • Shuma minimale e detyrueshme e Depozitës është EUR 1,000/ USD 1,000/ LEK 100,000/ GBP 1,000/ CHF 1,000.
 • Depozituesi ka të drejtë të rritë shumën e Depozitës (i) me afat një (1) mujor vetëm një herë; dhe (ii) me afat tre (3) mujor jo më shumë se tre (3) herë. Për Depozitat me afat 6, 12 dhe 25 muaj rritja e shumës nuk lejohet.

Depozita me Afat “Të Ardhura Mujore”

 • Shuma minimale e detyrueshme e Depozitës është EUR 1,000/ USD 1,000/ LEK 100,000. Gjatë afatit të Depozitës nuk lejohet ndryshimi i shumës së saj.
 • Depozita nuk mund të prishet para afatit nga Depozituesi.
 • Afati i Depozitës përcaktohet për një periudhë 12 (dymbëdhjetë) mujore dhe nuk do të ripërtërihet në mbarimin/maturimin e saj.

A mund të rinovoj depozitën në datën e maturimit?

Vetëm Depozita me Afat e çelur në TiBank ofron mundësinë e rinovimit automatik.

A mund të thyej para kohe një depozitë të çelur në TiBank?

 • Vetëm Depozita me Afat e krijuar nëpërmjet platformës mund të thyhet para kohe, vetëm me paraqitjen fizike të klientit në Bankë.
 • Depozita me të ardhura mujore nuk e ofron mundesinë e thyerjes para kohe.

Kur mund të krijoje në TiBank një depozitë me afat?

 • Ju mund të çelni në çdo moment në platformën TiBank një nga dy Depozitat me afat.

A jane të siguruara nga ASD depozitat e çelura në TiBank?

 • Depozitat në Tirana Bank sigurohen nga Agjensia e Sigurimit të Depozitave (www.asd.gov.al) në bazë të ligjit nr. 53/2014 “Për sigurimin e depozitave”, deri në shumën LEK 2.500.000 ose ekuivalentin e kësaj shume në monedhë të huaj.

Për informacione të mëtejshme ju lutem kontaktoni me degët tona në të gjithë Shqipërinë ose telefononi falas InfoBank 0800 68 68

 

Depozita Afatgjatë 

 

Nëse jeni të interesuar të përfitoni të ardhura më të larta nga kursimet tuaja në mënyrë të sigurt atëherë “Depozita afatgjatë” është produkti i duhur që plotëson nevojat tuaja.

Karakteristikat kryesore te Depozitës afatgjatë: 

 • Afati: 3,4,5 vjecare
 • Monedha: ALL, EUR, USD
 • Minimumi i hapjes së depozitës: LEK 100,000; EUR 1,000; USD 1,000
 • Pagesë vjetore e interesit te depozitës
 • Lejohet thyerja e depozitës, para datës së maturimit sipas nevojës së klientit
 • Nuk lejohet rritja e fondeve (e pjesshme/ tërësisht) para datës së maturimit
 • Nuk lejohet rinovimi automatik


Depozitat në Banka e Tiranës SHA sigurohen nga Agjensia e Sigurimit të Depozitave (www.asd.gov.al) në bazë të ligjit nr. 53/2014 “Për sigurimin e depozitave”, deri në shumën LEK 2.500.000 ose ekuivalentin e kësaj shumë në monedhë të huaj.

Për informacione të mëtejshme ju lutem kontaktoni me degët tona në të gjithë Shqipërinë ose telefononi:

Info Bank  0800 68 68 ; +35542277700

 

 

Për secilin liria konsiderohet ndryshe.

Për ne është paketa “AVANTAZH” një kombinim i 4 produkteve të cilat u ofrohen klienteve individë në moment duke përfituar:

-  Depozitë me norma të larta interesi 

-  Overdrafti para aprovuar për 80% të depozitës

-  Kartë Debiti

-  Platforma TiBank

 • Karakteristikat kryesore të Depozites me afat “AVANTAZH”:

      Depozitë me afat:

-  Monedha: LEK, EUR, USD

-  Kohëzgjatja: 6, 12 dhe 25 muaj

-  Shuma minimale e depozitës: LEK 50,000; EUR 500; USD 500

Overdraft:

-  Monedha: LEK, EUR, USD (në të njëjtën monedhë me Depozitën me afat);

-  Kohëzgjatja: 6, 12 dhe 25 muaj (e njëjtë me Depozitën me afat);

-  Shuma: 80% e shumës së depozitës (maximum 50,000 EUR/USD; 7,000,000 LEK);

-  Norma e interesit: Norma e interesit të Depozites me afat + 2%;

Depozita e vendosur si garanci do te regjistrohet ne Regjistrin e Barrave Siguruese (RBS) ne çdo rast kur:

 • Kredia eshte ≥ 20,000 EUR (ekuivalenti ne LEK, USD)
 • Kredimarresi eshte pronar/administrator i nje kompanie apo i licencuar si Person Fizik pavaresisht shumes se kredise 

Klienti ngarkohet me shpenzimet e regjistrimit te depozites ne RBS.

 Depozitat në Banka e Tiranës SHA sigurohen nga Agjensia e Sigurimit të Depozitave (www.asd.gov.al) në bazë të ligjit nr. 53/2014 “Për sigurimin e depozitave”, deri në shumën LEK 2.500.000 ose ekuivalentin e kësaj shumë në monedhë të huaj.

 

Për informacione të mëtejshme ju lutem kontaktoni me degët tona në të gjithë Shqipërinë ose telefononi falas InfoBank 0800 68 68.

Tani mundesh! Përfitoni nga normat e larta të interesit të një depozite 12 mujore dhe tërhiqni interesin çdo muaj.

Vecorite kryesore:
Afati: 12 muaj
Monedha: LEK, EURO, USD

Minimumi i hapjes së depozitës: LEK 100,000; EUR 1,000; USD 1,000


Pagesa e interesit: Mujore

Mjafton të paraqiteni në një nga degët e Tirana Bank në të gjithë Shqipërinë për të hapur depozitën “Të Ardhura Mujore” dhe ju do të përfitoni interesin e depozitës në formën e të ardhurave të rregullta mujore.

Interesi mujor do t’ju shërbejë si një e ardhur shtesë mbi pagën apo pensionin tuaj ose mund të jete i dobishëm për mbulimin e disa shpenzimeve mujore si qeraja, faturat etj.

Siguroni akses mbi llogarinë tuaj në të cilën kreditohet interesi:

nëpërmjet degëve
nëpërmjet Tirana Bank Online (Internet, celular & telefon)
nëpërmjet ATM me kartën e debitit “VISA ” që Tirana Bank j'ua ofron falas

 

Për më shumë informacion, vizitoni një degë Tirana Bank ose telefononi në 0800 68 68 (falas nga numrat fiks) apo 04-2277700 (nëse jeni duke bërë thirrje nga celulari juaj ose jashtë vendit), 24 orë në ditë.

* “Depozitat në Banka e Tiranës SHA sigurohen nga Agjensia e Sigurimit të Depozitave (www.asd.gov.al) në bazë të ligjit nr. 53/2014 “Për sigurimin e depozitave”, deri në shumën LEK 2.500.000 ose ekuivalentin e kësaj shumë në monedhë të huaj.

Nëse dëshironi të përfitoni interesin e depozitës që në fillim te investimit tuaj në mënyrë që të rrisni të ardhurat tuaja, t’i investoni përsëri apo thjesht t’i shpenzoni ato, për këtë ju shërben kjo depozitë që plotëson të gjitha nevojat tuaja.

Me depozitën “Upfront” ju mund të përfitoni interesin e plotë në llogarinë tuaj, që në ditën e parë të krijimit të depozitës.

 • Karakteristikat kryesore të depozitës me afat Upfront”:

-  Afati: 6, 9 ose 12 muaj

-  Monedha: ALL, EUR, USD

-  Minimumi i hapjes së depozitës: LEK 300,000, EUR 3,000, USD 3,000

-  Interesi përfitohet në datën e çeljes së depozitës

-  Nuk lejohet thyerja e depozitës me afat para datës së maturimit

 

Për informacione të mëtejshme ju lutem kontaktoni me degët tona në të gjithë Shqipërinë ose telefononi falas InfoBank 0800 68 68.

 

Depozitat në Banka e Tiranës SHA sigurohen nga Agjensia e Sigurimit të Depozitave (www.asd.gov.al) në bazë të ligjit nr. 53/2014 “Për sigurimin e depozitave”, deri në shumën LEK 2.500.000 ose ekuivalentin e kësaj shumë në monedhë të huaj.

Depozita Flexi: e thjeshtë, efikase, fleksibël!

Me Depozitën Flexi, ju përfitoni norma të larta interesi dhe mund të tërhiqni në çdo kohë deri në 30% të depozitës sipas dëshirave tuaja.

Tirana Bank ju ofron Depozitën “Flexi”, e cila i jep më shumë vlerë parave tuaja. Ky produkt është menduar posaçërisht për të gjithë ju që kërkoni një depozitë fleksibël me normë fikse interesi dhe lirinë që të përdorni një pjesë të kursimeve pa prishur depozitën dhe pa humbur interesin.

 • Karakteristikat kryesore te depozites me afat “Flexi”

-  Depozita “Flexi” celet me afat 6 dhe 12 muaj

-  Transferim automatik të interesit në llogarinë tuaj

-  30% të depozitës mund ta përdorni në çdo çast, pa e thyer atë dhe pa humbur interesin

-  Interesi mund të tërhiqet çdo muaj për 30% të shumës dhe në maturim për pjesën tjetër të depozitës.

 

Depozitat në Banka e Tiranës SHA sigurohen nga Agjensia e Sigurimit të Depozitave (www.asd.gov.al) në bazë të ligjit nr. 53/2014 “Për sigurimin e depozitave”, deri në shumën LEK 2.500.000 ose ekuivalentin e kësaj shumë në monedhë të huaj.

 

Për informacione të mëtejshme ju lutem kontaktoni me degët tona në të gjithë Shqipërinë ose telefononi falas InfoBank 0800 68 68.

Per te gjithe JU prinder, gjysher apo të afërm qe keni femije ne moshen 0- 15 vjec  dhe kerkoni  te  beni nje planifikim financiar afatgjate per te ardhmen e femijeve/niperve/mbesave tuaja duke ju siguruar nje baze financiare per shkollim/edukim/ nevoja ose plotesim te deshirave te tyre, mund ta realizoni nepermjet Deposites me afat “Per femije”.

 

 • Karakteristikat kryesore te depozites me afat “Per Femije”

- Afati: deri në 18 vjet

- Monedha: LEK, EUR dhe USD

- Shuma minimale e hapjes së depozitës: 5.000 LEK, 50 EURO ose 50 USD

- Interesi i përfituar: çdo 25 muaj dhe automatikisht i shtohet kapitalit, duke përfituar interesa mbi të në vazhdimësi (Interesi është i ndryshueshëm çdo 25 muaj).

- Pa komision për celjen e depozites me afat

- Pa komision mirëmbajtje

Depozitat në Banka e Tiranës SHA sigurohen nga Agjensia e Sigurimit të Depozitave (www.asd.gov.al) në bazë të ligjit nr. 53/2014 “Për sigurimin e depozitave”, deri në shumën LEK 2.500.000 ose ekuivalentin e kësaj shumë në monedhë te huaj.

Për informacione të mëtejshme ju lutem kontaktoni me degët tona në të gjithë Shqipërinë ose telefononi falas InfoBank 0800 68 68.