Depozita Afatgjatë

Depozita Afatgjatë

Nëse jeni të interesuar të përfitoni të ardhura më të larta nga kursimet tuaja në mënyrë të sigurt atëherë “Depozita afatgjatë” është produkti i duhur që plotëson nevojat tuaja.

Kjo është një depozitë që ka një interes me normë dhe afat të përcaktuar.

Karakteristikat kryesore te Depozitës afatgjatë: 

Afati: 3,4,5 vjecare
Monedha: ALL, EUR, USD
Minimumi i hapjes së depozitës: LEK 100,000; EUR 1,000; USD 1,000
Pagesë vjetore e interesit te depozitës
Lejohet thyerja e depozitës, para datës së maturimit sipas nevojës së klientit
Nuk lejohet rritja e fondeve (e pjesshme/ terësisht) para dates së maturimit
Nuk lejohet rinovimi automatik
Depozitat në Banka e Tiranës SHA sigurohen nga Agjensia e Sigurimit të Depozitave (www.asd.gov.al) në bazë të ligjit nr. 53/2014 “Për sigurimin e depozitave”, deri në shumën LEK 2.500.000 ose ekuivalentin e kësaj shumë në monedhë të huaj.

Për informacione të mëtejshme ju lutem kontaktoni me degët tona në të gjithë Shqipërinë ose telefononi:

Info Bank  0800 68 68 ; +35542277700