Limiti i Para-aprovuar  

Kredi Konsumatore per blerje pajisjesh elektroshtëpiake pranë Neptun, është një limit që Tirana Bank e ofron si mbështetje financiare për të gjithë klientët e saj ekzistues Retail që financohen me një kredi Hipotekore dhe duan të financohen edhe për blerjen e pajisjeve elektroshtepiake.

Ky limit është i vlefshëm deri në 6 muaj nga disbursimi i kredisë hipotekore.

Afatet dhe kushtet e kreditimit:

Monedha: EUR/ LEK

Shuma e financimit:

 • Max 4.000 Euro/ 500.000 All ;
 • Kohëzgjatja: Min 1 vit – max 5 vjet;
 • Nuk nevojitet kolateral;  

Përfitimet e klientit nga ky produkt janë:

 • Limit i para-aprovuar, pa nevojë për dokumentacion shtesë.
 • Normat e interesit dhe komisionet e kësaj kredie janë shumë më të favorshme se sa të kredive ekspres që aplikohen nga bankat e tjera për blerje pajisjesh pranë Neptun.

Normat e interesit:     

 

Mon

Interesi

Pagamarrës

Kliente Standard

 

LEK

FIX

8%*3Y (≤)
9%*4Y
10%*5Y

9%*3Y (≤)
10%*4Y
11%*5Y

 

EUR

FIX

9%*3Y (≤)
10%*4Y
11%*5Y

Dokumentacioni i nevojshëm:

 • Faturë Pro-forma për blerjen e pajisjeve nga Neptun

 

 • *Banka mund të kërkojë dokumentacion shtesë nëse e shikon të nevojshëm.
Info_parakontraktor_NeptunConsumerLoan

Limiti Top-UP është një limit që Tirana Bank e ofron si mbështetje financiare për të gjithë klientët e saj ekzistues Retail që kanë një kredi Hipotekore dhe duan të financohen sërish për nevojat e tyre konsumatore si:

 • Shkollim
 • Rinovim shtëpie
 • Pushime
 • Mjekime etj

duke përdorur si kolateral të njëjtën prone që ka lënë për kredinë ekzistuese.

Afatet dhe kushtet e kreditimit:

Monedha: EUR/ LEK

Shuma e financimit:

 • Deri në shumën e ripaguar të kredisë ekzistuese;
 • Kohëzgjatja: deri në afatin e maturimit të kredisë ekzistuese;
 • Nuk nevojitet kolateral shtesë dhe as ribllokim i pronës ekzistuese;  

Përfitimet e klientit nga ky produkt janë:

 • Nevojitet shumë pak dokumentacion në krahasim me kredinë që ka aktualisht.
 • Kredia e re mban të njëjtin afat maturimi me kredinë ekzistuese (pra afat më i gjatë se ai kredisë Konsumatore të pasiguruar)
 • Nuk nevojitet ribllokimi i pronës së  lënë kolateral.
 • Normat e interesit dhe komisionet e kësaj kredie janë shumë më të favorshme se sa të një kredie konsumatore të mirëfilltë.

Normat e interesit:     

Monedha Klientë Pagamarrës Klientë Standart
Lekë Bono Thesari 12M + 3%, (Min 5%) Bono Thesari 12M + 3%, (Min 5%)
Euro Euribor 12M + 5%, (Min 5.5%) Euribor 12M + 5%, (Min 5.5%)

 

Dokumentacioni i nevojshëm:

 • Kartë identiteti/pasaportë
 • Nëse paga ju kalon në një bankë tjetër, vërtetim të ardhurash nga punëdhënësi.


*Banka mund të kërkojë dokumentacion shtesë nëse e shikon të nevojshëm.

Info_Parakontraktor_Top Up limit

Tirana Bank ofron mbështetje financiare për të gjithë klientët Retail që duan të financohen për:

 • Blerjen / Ndërtimin e një prone banimi
 • Rikonstruksionin e nje prone
 • Qëllime  Investimi
 • Blerja e një ngastre toke (shoqëruar me një plan investimi dhe leje ndërtimi)
 • Transferimi i një shume kredie nga një bankë tjetër


Afatet dhe kushtet e kreditimit:

Monedha: EUR/ LEK

Shuma e financimit:

 • Min: 525,000 ALL/5,000 EUR;
 • Max per kliente MASS:  31,500,000 ALL/ 300,000 EUR;
 • Max per kliente Affluent: 52,500,000 ALL/500,000 EUR;
 • Max per kliente Premium: 105,000,000 ALL / 1,000,000 EUR;
 • Kohëzgjatja: deri në 30 vjet;
 • Limiti i financimit: deri në 90% te vlerës së shtëpise që do të blihet/ndërtohet;  

 

Normat e interesit:     

Monedha Klientë Pagamarrës Klientë Standart
Lekë

3.5% fiks për vitin e parë

Bono Thesari 12M + 1.6%, (Min 4%)

3.5% fiks për vitin e parë

Bono Thesari 12M + 2.2%, (Min 4%)

Euro

Euribor 12M + 4%, (Min 4.5%)

Euribor 12M + 4%, (Min 4.5%)

 

Dokumentacioni i nevojshëm:

 • Kartë identiteti/pasaportë
 • Certifikatë familjare
 • Nëse jeni të punësuar, vërtetim të ardhurash nga punëdhënësi.


Nese keni biznesin tuaj:

 • Certifikata e Regjistrimit të Personit të Tatueshëm (NUIS/NIPT)
 • Certifikatë zyrtare mujore ose vjetore për pagesa


Dokumentacioni I kolateralit:

 • Dokumentacioni i pronës/kontrata e shit-blerjes;
 • Në rast ndërtimi të shtëpisë, kërkohet Leje Ndërtimi dhe/ose preventiv i punimeve;

*Banka mund të kërkojë dokumentacion shtesë nëse e shikon të nevojshëm.

Për informacione të mëtejshme ju lutem kontaktoni me degët tona në të gjithë Shqipërinë ose telefononi Call Center ne numrat e kontaktit:

 • +355 4 22 77 700 (nga telefonat fiks dhe celular)
 • 0800 68 68 (vetem nga telefonat fiks).
Info Parakontraktuale_Blerje / Ndertim / Rikonstruksion - July 2024

Tirana Bank ofron mbështetje financiare për të gjithë klientët me pakicë që duan të financohen për: Përmirësimin / rindërtimin e një prone banimi; Transferimi i një bilanci kredie nga një bankë tjetër; Përmirësimet e shtëpive konsistojnë në punime të përfshira në strukturën e ndërtesës, si vendosja e pllakave, instalimi i sistemeve elektrike / hidraulike / ngrohëse,etj.

Afatet dhe kushtet e kreditimit

Monedha: EUR/LEK

Shuma  e financimit:

 • Min: 8,000 EUR / 1,000,000 LEK
 • Max: 200,000 EUR / 25,000,000 LEK
 • Kohëzgjatja e kredisë: deri në 20 vite

Limiti i financimit: 100% te vlerës së projektit, deri në 80% te vlerës së shtëpisë që do të rikonstruktohet

Normat e Interesit: 

Monedha Klientë Pagamarrës Klientë Standart
Lekë

3.5% fiks për vitin e parë

Bono Thesari 12M + 1.6%, (Min 4%)

3.5% fiks për vitin e parë

Bono Thesari 12M + 2.2%, (Min 4%)

Eur

Euribor 12M + 4%, (Min 4.5%)

Euribor 12M + 4%, (Min 4.5%)

 

 • Mënyra e pagesës: Principali dhe interesi paguhen me këste të barabarta mujore.
 • Garancia: Hipotekë e rangut te parë mbi pronën që financohet ose pronë tjeter që ploteson kushtet e Bankës.

 Dokumentacioni i nevojshëm:

 • Kartë identiteti/pasaportë
 • Certifikatë familjare
 • Nëse jeni të punësuar, vërtetim të ardhurash nga punëdhënësi.
 • Nese keni biznesin tuaj :
  Certifikata e Regjistrimit të Personit të Tatueshëm (NUIS/NIPT)
  Certifikatë zyrtare mujore ose vjetore për pagesat

 

 • Dokumentacioni i pronës
 • Kërkohet Leje Ndërtimi dhe/ose preventiv i punimeve


* Banka mund të kërkojë dokumentacion shtesë nëse e shikon te nevojshëm.

Për informacione të mëtejshme ju lutem kontaktoni me degët tona në të gjithë Shqipërinë ose telefononi falas InfoBank 0800 68 68.

Info Parakontraktuale_Blerje / Ndertim / Rikonstruksion - July 2024

1. Kredi për Blerje zyre/dyqani/njësi biznesi

Tirana Bank ofron mbështetje financiare për të gjithë profesionistët që për aktivitetin e tyre Profesional, dëshirojnë të financohen për:

 • Rindërtimin e zyrës / dyqanit / njësisë së biznesit

Afatet dhe kushtet e kreditimit:

 Monedha: EUR / LEK

 Shuma e financimit:

 • Min:   5,000 EUR / 625, 000 LEK;
 •  Max: 500,000 EUR / 62,500,000 LEK
 •  Kohëzgjatja: deri në 20 vjet;

Limiti i financimit: deri në 60% te vlerës së njësisë që do të blihet/ndërtohet;       

Mënyra e pagesës: Principali dhe interesi paguhen me këste të barabarta mujore

Garancitë: Hipotekë e rangut të parë mbi pronën që financohet ose pronë tjeter që plotëson kushtet e Bankës

                                                        

2. Kredi për Blerje zyre/dyqani/njësi biznesi

Afatet dhe kushtet e kreditimit:

Monedha: EUR / LEK

Shuma e financimit:

 • Min:  8,000 EUR / 1,000, 000 LEK;
 • Max: 20,000 EUR / 2,500,000 LEK pa vlerësim punimesh
 • Max: 150,000 EUR / 18,750,000 LEK me vlerësim punimesh
 • Kohëzgjatja:
 • deri në 10 vjet pa vlerësim punimesh;
 • deri në 15 vjet me vlerësim punimesh;

Limiti i financimit: deri në 100 % te vlerës së njësisë që do të rikonstruktohet;   

Mënyra e pagesës: Principali dhe interesi paguhen me këste të barabarta mujore

Garancitë: Hipotekë e rangut të parë mbi pronën që financohet ose pronë tjeter që plotëson kushtet e Bankës

Norma e Interesit për: Kredi për Blerje zyre/dyqani/njësi biznesi

Monedha Norma e Interesit
Lek Bono Thesari 12M + 2.5%, Min 4%
EUR EURIBOR12M + 4.5%, Min 4.5%

Për informacione të mëtejshme ju lutem kontaktoni me degët tona në të gjithë Shqipërinë ose telefononi falas InfoBank 0800 68 68.                      

 

Informacion parakontraktor për, Kredi për blerje/ ndërtim/ rinovim zyre/ dyqan/ njësi biznesi_Korrik 2024

1. Kredi për Blerje / Ndërtim Shtëpie dhe Blerje Toke

Tirana Bank ofron mbështetje financiare për të gjithë Shtetasit Shqiptarë që jetojnë dhe punojnë jashtë vendit (emigrantë) dhe duan të financohen për: Blerjen e një prone banesore; Ndërtimi i një prone banese

Afatet dhe kushtet e kreditimit:

Monedha: EUR/ LEK

Shuma e financimit:

 • Min:  5,000 EUR / 625, 000 LEK;
 • Max: 300,000 EUR / 37,500,000 LEK  
 • Kohëzgjatja: deri në 30 vjet;

Limiti i financimit: deri në 70% te vlerës së shtëpise që do të blihet/ndërtohet;   

    

2.Kredi për Rikonstruksion Shtëpie për Emigrantë 

Afatet dhe kushtet e kreditimit:

Monedha: EUR/ LEk

 Shuma e financimit:

 • Min:  8,000 EUR / 1,000, 000 LEK;
 • Max: 20,000 EUR / 2,500,000 LEK pa vlerësim punimesh;
 • Max: 200,000 EUR / 25,000,000 LEK me vlerësim punimesh;

 Kohëzgjatja:

 • deri në 15 vite pa vlerësim punimesh;
 • deri ne 20 vite me vlerësim punimesh;
 • Limiti i financimit: deri në 100% të kostove të projektit;           

Normat e Interesit për:  Kredi për Blerje / Ndërtim Shtëpie, Blerje Toke dhe Rikonstruksion Shtëpie për Emigrantë

                     

Monedha  Norma e Interesit
Lek Bono Thesari 12M + 2.5%, Min 4.5 %
Eur Euribor 12M + 4.5%, Min 4.5%

 

DOKUMENTACIONI I NEVOJSHËM:

Të dhëna personale:

 • Dokument identifikimi (Fotokopje e Pasaportës/Letërnjoftimit);
 • Çertifikatë Familjare (origjinale) lëshuar brenda tre muajve të fundit;
 • Faturë e shërbimeve utilitare të tre muajve të fundit;
 • Leje e përhershme qëndrimi në vendin ku jeton.

Dokumenta mbi kolateralin:

Blerje Shtëpie:

 • Dokumentat e pronës;
 • Kontratë sipërmarrje;
 • Vërtetim mbi pagesën e klientit paradhënie tek shitësi.

Ndërtim Shtëpie:

 • Leje Ndërtimi dhe Projekti Teknik;
 • Kostot totale të projektit të ndërtimit;
 • Plani financiar i punimeve;
 • Kontratë sipermarrjeje me kompaninë e ndërtimit (nëse ka);
 • Dokumentacioni i pronësisë së tokës.

Rikonstruksion Shtëpie:

 • Dokumentat e pronës;
 • Preventiv punimesh për qëllim rikonstruksion prone;
 • Vlerësim Punimesh (për shuma mbi 20,000 EUR);
 • Leje/njoftim nga bashkia për rikonstruksion të pronës.

Dokumentat mbi verifikimin e të ardhurave

 • Leje pune të vlefshme;
 • Deklarim i taksave i vitit të fundit nëse është i punësuar dhe të dy viteve të fundit nëse ushtron aktivitetin e tij profesional (i vetëpunësuar);
 • Nxjerrje llogarie individuale apo të biznesit të vitit të fundit dhe vitit aktual;
 • Kontratë pune dhe/ose konfirmim nga punëdhënësi;
 • Vërtetim i ambientit te jetesës (kontratë pronësie apo qeraje);
 • Regjistri i kredisë së vendit ku jeton

                        

 

Info_parakont_Blerje_Ndertim_RikonstruksionperEmigrant_09.2022

Kredia për çdo dëshirë ju ofrohet të gjithë Individëve të cilët kanë nevoja financiare të ndryshme (përjashtuar për qëllime biznesi) duke vendosur  një pronë si garanci.

Afatet dhe kushtet e kreditimit

Monedha: LEK / EUR

Shuma e financimit:

 • Min: 5,000 EUR / 625,000 LEK
 • Max: 100,000 EUR / 12,500,000 LEK
 • Kohëzgjatja: deri në  20 vjet

 

Normat e Interesit

Moendha Klient Pagamarrës Klient Standart
Lek Bono Thesari 12M + 3%, Min 5%                 Bono Thesari 12M +3%, Min 5% 
Eur EURIBOR 12M + 5%, Min 5.5%                            EURIBOR 12M + 5%, Min 5.5%

Dokumentacioni i nevojshëm:

 • Kartë identiteti/pasaportë
 • Certifikatë familjare
 • Nëse jeni të punësuar, vërtetim të ardhurash nga punëdhënësi
 • Nese keni biznesin tuaj:
 • Certifikata e Regjistrimit të Personit të Tatueshëm (NUIS/NIPT)
 • Certifikatë zyrtare mujore ose vjetore për pagesat
 • Dokumentacioni i pronës që lihet si kolateral

* Banka mund të kërkojë dokumentacion shtesë nëse e shikon te nevojshëm.

Për informacione të mëtejshme ju lutem kontaktoni me degët tona në të gjithë Shqipërinë ose telefononi falas InfoBank 0800 68 68.

Info Parakontraktuale_Kredi per cdo deshire - Korrik 2024

Kredi për Blerje Makine

 

Kredia për blerje makine është një produkt i cili financon të gjithë klientët Premium të Tirana Bank për blerjen e një makine të re ose të përdorur.

Karakteristikat kryesore të produktit:

 • Monedha: EUR / LEK
 • Shuma e financimit: Deri në 300,000 EUR / 37,500,000 LEK
 • Kohëzgjatja: deri në 5 vjet

 Normat e Interesit:

LEK    Bono Thesari 12M + 3.5%, Min 5 %                                       

EUR    EURIBOR 12M + 5%, Min 5% 

Mënyra e pagesës: Principali dhe interesi paguhen me këste të barabarta mujore.

Për informacion të mëtejshëm ju lutem kontaktoni me degët tona në të gjithë Shqipërinë ose telefononi falas InfoBank 0800 68 68.

Info Parakontraktuale_Kredi për blerje makine - Korrik 2024

Tirana Bank ofron mbështetje financiare për të gjithë klientët, për të mbuluar nevojat financiare (mallra të konsumit, makina, mobilje shtëpie, pajisje shtëpiake, pushime, shpenzime personale etj.)

Afatet dhe kushtet e kreditimit:

Monedha: EUR / LEK

Shuma e financimit:

 • Minimum:      100,000 ALL / 800 EUR
 • Maksimum:   3,000,000 ALL / 25,000 EUR

Kohëzgjatja: 10 Vjet

Normat e Interesit:

Monedha Opsionet Klientë Pagamarrës Klientë Standard
ALL

FIX

Kredi me afat deri 3 vjet : 8% në vit
Kredi me afat deri 4 vjet: 9% në vit
Kredi me afat deri 5 vjet: 10% në vit

Kredi me afat deri 3 vjet : 9% në vit
Kredi me afat deri 4 vjet: 10% në vit
Kredi me afat deri 5 vjet: 11% në vit

Variabël BTH 12M + 8%, MIN 8.% në vit BTH 12M + 9%, MIN 9.5% në vit
MIX 8% në vit për 3 vitet e para, më pas BTH 12M + 8%, MIN 8.5% në vit 9% në vit për 3 vitet e para, më pas BTH 12M + 9%, MIN 9.5% në vit
       
EUR

FIX

Kredi me afat deri 3 vjet : 9% në vit
Kredi me afat deri 4 vjet:  10% në vit
Kredi me afat deri 5 vjet: 11% në vit

Variabël BTH 12M + 9%, MIN 9.5% në vit
MIX 9% në vit për 3 vitet e para, më pas BTH 12M + 9%, MIN 9.5% në vit
 • Mënyra e pagesës: Principali dhe interesi paguhen me këste të barabarta mujore.

Dokumentacioni i nevojshëm:

 • Kartë identiteti/pasaportë
 • Certifikatë familjare
 • Nëse jeni të punësuar, vërtetim të ardhurash nga punëdhënësi.
 • Nëse keni biznesin tuaj:
 • Certifikata e Regjistrimit të Personit të Tatueshëm (NUIS/NIPT)
 • Certifikatë zyrtare mujore ose vjetore për pagesat


* Banka mund të kërkojë dokumentacion shtesë nëse e shikon te nevojshëm.

Për informacione të mëtejshme ju lutem kontaktoni me degët tona në të gjithë Shqipërinë ose telefononi Call Center ne numrat e kontaktit:

 • +355 4 22 77 700 (nga telefonat fiks dhe celular)
 • 0800 68 68 (vetem nga telefonat fiks).

 

 

Info Parakontraktor Konsumatore e Pasiguruar_Shkurt2024

Kredi Studentore

Kredia Studentore ofron financim të tarifës së studimit, në universitete publike e private, për programet e diplomimit apo post-diplomimit brenda ose jashtë vendit. Kredia studentore mund të ofrohet e Pasiguruar ose e Siguruar me pronë.

Përveç shumës së tarifës së studimit ofrohet edhe një shumë shtesë për nevoja të tjera te studentit (psh. qera banimi, shpenzime për pajisje shtepie). Kjo shumë shtese nuk mund të kalojë 20% e shumës së kërkuar për tarifën e studimit.

Përfituesit: Student me kohë të pjeshme ose me kohë të plotë

1. Kredi  Studentore e Pa siguruar                   

Monedha: LEK, EUR

Shuma e financimit:

 • Min: 50.000 LEK / 400 EUR
 • Max: 1,250,000 LEK /  10,000 EUR
 • Kohëzgjatja: deri në 7 vjet

 Limiti i financimit: 100% të faturës  lëshuar nga Universiteti

Normat e Interesit:

 • LEK: Bono Thesari 12M + 5.5%, Min 6 %
 • EUR: Euribor12M + 6.5%, Min 6.5 %    

Mënyra e pagesës: Principali dhe interesi paguhen me këste të barabarta mujore

 

Për informacione të mëtejshme ju lutem kontaktoni me degët tona në të gjithë Shqipërinë ose telefononi falas InfoBank 0800 68 68.

 2.Kredi  Studentore Siguruar

 Monedha: LEK / EUR

 Shuma e financimit:

 • Min: 4,000 EUR / 500,000 LEK
 • Max: 50,000 EUR / 6,250,000 LEK
 • Kohëzgjatja: deri ne 15 vjet

Limiti i financimit:100% te faturës lëshuar nga Universiteti                                  

Normat e Interesit:

 • LEK: Bono Thesari12M +3%, Min 5%
 • EUR: Euribor 12M + 5%, Min 5.5%

Lloji i garancisë: Hipotekë e rangut të parë mbi pronën që financohet 

Mënyra e pagesës: Principali dhe interesi paguhen me këste te barabarta mujore

 

Për informacione të mëtejshme ju lutem kontaktoni me degët tona në të gjithë Shqipërinë ose telefononi falas InfoBank 0800 68 68.

Informacion parakontaktor për kredin studentore të siguruar_Korrik 2024 Informacion parakontaktor për kredin studentore të pasiguruar

Kredia me garanci Depozitën me afat (Cash Collateral), synon të përmbushë nevojat financiare të klientëve individe, të cilet vendosin si garanci për kredinë, depozitën me afat pranë Tirana Bank.

Afatet dhe kushtet e kreditimit

Monedha: LEK, EUR, USD

Shuma maksimale e financimit:

 • LEK 18,750,000
 • EUR 150,000
 • USD 132,000

Kohëzgjatja: 6 deri 25 muaj (Kohëzgjatja e kredisë është e njejtë me kohëzgjatjen e depozitës me afat të vendosur si garanci).

Limiti i financimit:

 • 80% e depozitës me afat (kredia dhe T/D janë ne monedhë  te njejte)
 •  70% e depozitës me afat (kredia dhe T/D janë ne monedhë  te ndryshme)

Normat e Interesit: 

Normë interesi e depozitës me afat + 2%                                                      

Mënyra e pageses:                        

 • Principali dhe interesi paguhen me këste të barabarta mujore
 • Principali dhe interesi paguhen në datën e maturimit të depozitës me afat.

Lloji i garancisë: Depozita e vendosur si garanci do të regjistrohet në Rregjistrin e Barrave Siguruese (RBS) në rastet kur:

 • Shuma e kredisë eshte ≥ 20,000 EUR (ekuivalenti në LEK, USD);
 • Kredimarrësi është pronar/administrator i një kompanie apo i licencuar si Person Fizik pavarësisht shumës së kredisë;

Për informacione të mëtejshme ju lutem kontaktoni me degët tona në të gjithë Shqipërinë ose telefononi falas InfoBank 0800 68 68.

 

Informacion Parakontraktor - Kredi me Garanci Depozitë me afat

Overdrafti (paradhënie bankare) është një linjë kredie për të gjithë klientët pagamarrës pranë Tirana Bank, e cila përdoret për të plotësuar nevojat individuale në çdo kohë.

Afatet dhe kushtet e kreditimit

Monedha: LEK / EUR

Shuma e financimit:

 • Min: 100 EUR / 12,500 LEK
 • Max: deri në 3 (tre) paga neto
 • Kohëzgjatja: Deri në 10 vite

Normat e Interesit:

 • LEK: BTH 12M + 10%, Min 14%
 • EUR: EURIBOR 12M + 12%, Min 15%

 Mënyra e pagesës: Interesi paguhet në bazë mujore

 

Për informacione të mëtejshme ju lutem kontaktoni me degët tona në të gjithë Shqipërinë ose telefononi falas InfoBank 0800 68 68.

 

 

Info Parakontraktuale_Oerdraft_Korrik 2024