Kredia Konsumatore e Pasiguruar

Afatet dhe kushtet e kreditimit:

Monedha: EUR / LEK

Shuma e financimit:

 • Min: 1,000 EUR / 125,000 LEK
 • Max: 10,000 EUR / 1,250,000 LEK për klientët Mass
 • Max: 15,000 EUR / 1,875,000 LEK për klientët Affluent
 • Kohëzgjatja: deri në 10 vjet

 

Normat e Interesit:

 

Monedha Klient Pagamarrës Klient  Standart
Lek Bono Thesari12M + 7%, Min 8.5% Bono Thesari 12M + 9.5%,Min 9.5%
Eur EURIBOR 12M + 9%, Min 9% EURIBOR 12M + 10%, Min 10%
 • Mënyra e pagesës: Principali dhe interesi paguhen me këste të barabarta mujore

Dokumentacioni i nevojshëm:

 • Kartë identiteti/pasaportë
 • Certifikatë familjare
 • Nëse jeni të punësuar, vërtetim të ardhurash nga punëdhënësi.
 • Nese keni biznesin tuaj :
 • Certifikata e Regjistrimit të Personit të Tatueshëm (NUIS/NIPT)
 • Certifikatë zyrtare mujore ose vjetore për pagesat

* Banka mund të kërkojë dokumentacion shtesë nëse e shikon te nevojshëm.

Për informacione të mëtejshme ju lutem kontaktoni me degët tona në të gjithë Shqipërinë ose telefononi falas InfoBank 0800 68 68.

Informacion parakontraktor për Kredinë Konsumatore të Pasiguruar