Kredi për Rikonstruksion Shtëpie

Tirana Bank ofron mbështetje financiare për të gjithë klientët me pakicë që duan të financohen për: Përmirësimin / rindërtimin e një prone banimi; Transferimi i një bilanci kredie nga një bankë tjetër; Përmirësimet e shtëpive konsistojnë në punime të përfshira në strukturën e ndërtesës, si vendosja e pllakave, instalimi i sistemeve elektrike / hidraulike / ngrohëse,etj.

Afatet dhe kushtet e kreditimit

Monedha: EUR/LEK

Shuma  e financimit:

 • Min: 8,000 EUR / 1,000,000 LEK
 • Max: 200,000 EUR / 25,000,000 LEK
 •  Kohëzgjatja e kredisë: deri në 20 vite

Limiti i financimit: 100% te vlerës së projektit, deri në 80% te vlerës së shtëpisë që do të rikonstruktohet

Normat e Interesit: 

Monedha Klient Pagamarrës Klient Standart
Lek Bono Thesari 12M + 1.6%, Min 4% Bono Thesari 12M + 2.2%, Min 4%
Eur EURIBOR 12M + 4%,Min 4% EURIBOR 12M + 4%, Min 4%
 •  Mënyra e pagesës: Principali dhe interesi paguhen me këste të barabarta mujore.
 • Garancia: Hipotekë e rangut te parë mbi pronën që financohet ose pronë tjeter që ploteson kushtet e Bankës.

 Dokumentacioni i nevojshëm:

 • Kartë identiteti/pasaportë
 • Certifikatë familjare
 • Nëse jeni të punësuar, vërtetim të ardhurash nga punëdhënësi.
 • Nese keni biznesin tuaj :
  Certifikata e Regjistrimit të Personit të Tatueshëm (NUIS/NIPT)
  Certifikatë zyrtare mujore ose vjetore për pagesat

 

 • Dokumentacioni i pronës
 • Kërkohet Leje Ndërtimi dhe/ose preventiv i punimeve


* Banka mund të kërkojë dokumentacion shtesë nëse e shikon te nevojshëm.

Për informacione të mëtejshme ju lutem kontaktoni me degët tona në të gjithë Shqipërinë ose telefononi falas InfoBank 0800 68 68.

Informacion parakontraktor për Kredi për Rikonstruksion Shtëpie