Kredi Hipotekare për Emigrant

1. Kredi për Blerje / Ndërtim Shtëpie dhe Blerje Toke

Tirana Bank ofron mbështetje financiare për të gjithë Shtetasit Shqiptarë që jetojnë dhe punojnë jashtë vendit (emigrantë) dhe duan të financohen për: Blerjen e një prone banesore; Ndërtimi i një prone banese

Afatet dhe kushtet e kreditimit:

Monedha: EUR/ LEK

Shuma e financimit:

 • Min:  5,000 EUR / 625, 000 LEK;
 • Max: 300,000 EUR / 37,500,000 LEK  
 • Kohëzgjatja: deri në 30 vjet;

Limiti i financimit: deri në 70% te vlerës së shtëpise që do të blihet/ndërtohet;   

    

2.Kredi për Rikonstruksion Shtëpie për Emigrantë 

Afatet dhe kushtet e kreditimit:

Monedha: EUR/ LEk

 Shuma e financimit:

 • Min:  8,000 EUR / 1,000, 000 LEK;
 • Max: 20,000 EUR / 2,500,000 LEK pa vlerësim punimesh;
 • Max: 200,000 EUR / 25,000,000 LEK me vlerësim punimesh;

 Kohëzgjatja:

 • deri në 15 vite pa vlerësim punimesh;
 • deri ne 20 vite me vlerësim punimesh;
 • Limiti i financimit: deri në 100% të kostove të projektit;           

Normat e Interesit për:  Kredi për Blerje / Ndërtim Shtëpie, Blerje Toke dhe Rikonstruksion Shtëpie për Emigrantë

                     

Monedha  Norma e Interesit
Lek Bono Thesari 12M + 2.2%, Min 4 %
Eur Euribor 12M + 4%, Min 4%

 

DOKUMENTACIONI I NEVOJSHËM:

Të dhëna personale:

 • Dokument identifikimi (Fotokopje e Pasaportës/Letërnjoftimit);
 • Çertifikatë Familjare (origjinale) lëshuar brenda tre muajve të fundit;
 • Faturë e shërbimeve utilitare të tre muajve të fundit;
 • Leje e përhershme qëndrimi në vendin ku jeton.

Dokumenta mbi kolateralin:

Blerje Shtëpie:

 • Dokumentat e pronës;
 • Kontratë sipërmarrje;
 • Vërtetim mbi pagesën e klientit paradhënie tek shitësi.

Ndërtim Shtëpie:

 • Leje Ndërtimi dhe Projekti Teknik;
 • Kostot totale të projektit të ndërtimit;
 • Plani financiar i punimeve;
 • Kontratë sipermarrjeje me kompaninë e ndërtimit (nëse ka);
 • Dokumentacioni i pronësisë së tokës.

Rikonstruksion Shtëpie:

 • Dokumentat e pronës;
 • Preventiv punimesh për qëllim rikonstruksion prone;
 • Vlerësim Punimesh (për shuma mbi 20,000 EUR);
 • Leje/njoftim nga bashkia për rikonstruksion të pronës.

Dokumentat mbi verifikimin e të ardhurave

 • Leje pune të vlefshme;
 • Deklarim i taksave i vitit të fundit nëse është i punësuar dhe të dy viteve të fundit nëse ushtron aktivitetin e tij profesional (i vetëpunësuar);
 • Nxjerrje llogarie individuale apo të biznesit të vitit të fundit dhe vitit aktual;
 • Kontratë pune dhe/ose konfirmim nga punëdhënësi;
 • Vërtetim i ambientit te jetesës (kontratë pronësie apo qeraje);
 • Regjistri i kredisë së vendit ku jeton

                        

 

Informacion parakontraktor për Kredi Hipotekare për Emigrant