Kredi për Çdo Dëshirë

Kredia për çdo dëshirë ju ofrohet të gjithë Individëve të cilët kanë nevoja financiare të ndryshme (përjashtuar për qëllime biznesi) duke vendosur  një pronë si garanci.

Afatet dhe kushtet e kreditimit

Monedha: LEK / EUR

Shuma e financimit:

  • Min: 5,000 EUR / 625,000 LEK
  • Max: 100,000 EUR / 12,500,000 LEK
  • Kohëzgjatja: deri në  20 vjet

 

Normat e Interesit

Moendha Klient Pagamarrës Klient Standart
Lek Bono Thesari 12M + 3.5%, Min 5.5%                 Bono Thesari 12M 3.8%, Min 5.8% 
Eur EURIBOR12M + 5.5%, Min 5.5%                            EURIBOR12M + 5.8%, Min 5.8%

Dokumentacioni i nevojshëm:

  • Kartë identiteti/pasaportë
  • Certifikatë familjare
  • Nëse jeni të punësuar, vërtetim të ardhurash nga punëdhënësi
  • Nese keni biznesin tuaj:
  • Certifikata e Regjistrimit të Personit të Tatueshëm (NUIS/NIPT)
  • Certifikatë zyrtare mujore ose vjetore për pagesat
  • Dokumentacioni i pronës që lihet si kolateral

* Banka mund të kërkojë dokumentacion shtesë nëse e shikon te nevojshëm.

Për informacione të mëtejshme ju lutem kontaktoni me degët tona në të gjithë Shqipërinë ose telefononi falas InfoBank 0800 68 68.

Informacion parakontraktor i Kredisë për çdo dëshirë