Overdrafti (paradhënie bankare) është një linjë kredie për të gjithë klientët pagamarrës pranë Tirana Bank, e cila përdoret për të plotësuar nevojat individuale në çdo kohë.

Afatet dhe kushtet e kreditimit

Monedha: LEK / EUR

Shuma e financimit:

  • Min: 100 EUR / 12,500 LEK
  • Max: deri në 3 (tre) paga neto
  • Kohëzgjatja: Deri në 10 vite

Normat e Interesit:

  • LEK: 15%
  • EUR: 15%

 Mënyra e pagesës: Interesi paguhet në bazë mujore

 

Për informacione të mëtejshme ju lutem kontaktoni me degët tona në të gjithë Shqipërinë ose telefononi falas InfoBank 0800 68 68.

 

 

Informacion parakontraktor Overdraft