Kredi për Blerje / Ndërtim Shtëpie dhe Blerje Toke

Tirana Bank ofron mbështetje financiare për të gjithë klientët Retail që duan të financohen për:

 • Blerjen / Ndërtimin e një prone banimi
 • Rikonstruksionin e nje prone
 • Qëllime  Investimi
 • Blerja e një ngastre toke (shoqëruar me një plan investimi dhe leje ndërtimi)
 • Transferimi i një shume kredie nga një bankë tjetër

Afatet dhe kushtet e kreditimit:

Monedha: EUR/ LEK

Shuma e financimit:

 • Min: 625,000 ALL/5,000 EUR;
 • Max per kliente MASS:  37,500,000 ALL/ 300,000 EUR;
 • Max per kliente Affluent: 62,500,000 ALL/500,000 EUR;
 • Max per kliente Premium: 100,000,000 ALL / 800,000 EUR;
 • Kohëzgjatja: deri në 30 vjet;
 • Limiti i financimit: deri në 90% te vlerës së shtëpise që do të blihet/ndërtohet;  

Normat e interesit:     

Klientë Pagamarrës
Monedha Prona Rezidenciale Prona Jo -Rezidenciale
Lekë Bono Thesari 12M + 1.8%, Min 4% Bono Thesari 12M + 2.8%, Min 5%
Euro Euribor 12M + 4.5%, Min 4.5% Euribor 12M + 5.5%, Min 5.5%

 

Klientë Standart
Monedha Prona Rezidenciale Prona Jo -Rezidenciale
Lekë Bono Thesari 12M + 2.5%, Min 4.5% Bono Thesari 12M + 3.5%, Min 5.5%
Euro Euribor 12M + 4.5%, Min 4.5% Euribor 12M + 5.5%, Min 5.5%

 

Dokumentacioni i nevojshëm:

 • Kartë identiteti/pasaportë
 • Certifikatë familjare
 • Nëse jeni të punësuar, vërtetim të ardhurash nga punëdhënësi.

Nese keni biznesin tuaj :

 • Certifikata e Regjistrimit të Personit të Tatueshëm (NUIS/NIPT)
 • Certifikatë zyrtare mujore ose vjetore për pagesa

Dokumentacioni I kolateralit:

 • Dokumentacioni i pronës/kontrata e shit-blerjes;
 • Në rast ndërtimi të shtëpisë, kërkohet Leje Ndërtimi dhe/ose preventiv i punimeve;

*Banka mund të kërkojë dokumentacion shtesë nëse e shikon të nevojshëm.

Për informacione të mëtejshme ju lutem kontaktoni me degët tona në të gjithë Shqipërinë ose telefononi Call Center ne numrat e kontaktit:

 • +355 4 22 77 700 (nga telefonat fiks dhe celular)
 • 0800 68 68 (vetem nga telefonat fiks).
Info_parakont_Blerje_Ndertim_Rikonstruksion 09.2022