Kredi për Blerje Makine

Kredi për Blerje Makine

 

Kredia për blerje makine është një produkt i cili financon të gjithë klientët Premium të Tirana Bank për blerjen e një makine të re ose të përdorur.

Karakteristikat kryesore të produktit:

  • Monedha: EUR / LEK
  • Shuma e financimit: Deri në 300,000 EUR / 37,500,000 LEK
  •  Kohëzgjatja: deri në 5 vjet

 Normat e Interesit:

LEK    Bono Thesari 12M + 3%, Min 4 %                                       

EUR    EURIBOR 12M + 4%, Min 4% 

Mënyra e pagesës: Principali dhe interesi paguhen me këste të barabarta mujore.

Për informacion të mëtejshëm ju lutem kontaktoni me degët tona në të gjithë Shqipërinë ose telefononi falas InfoBank 0800 68 68.

Informacioni parakontraktor, Kredi për blerje makine