Depozita 18 Mujore

“Depozita 18 mujore” është një depozitë me një afat të mesëm kombinuar me një normë interesi progresive në rritje, i cili do të kreditohet në llogarinë rrjedhëse të klientit çdo 6 muaj. Marrëveshja që nënshkruhet për këtë produkt bazohet në kapitalin fillestar të investuar, normës së interesit të përfituar dhe afatit kohor të maturimit.

Karakteristikat e produktit:

 • Monedha: LEK
 • Afati: 18 Muaj;
 • Interesi I përfituar:  Interesi I përfituar do të kreditohet në llogarinë e klientit çdo 6 muaj;
 • Shuma minimale: 1.000.000 Lekë

Të tjera:

 • Norma e interesit do të rritet progresivisht çdo 6 muaj duke arritur normën maksimale në 6 mujorin e fundit të periudhës së maturimit;
 • Sa më gjatë qëndrimi i fondeve në depozitë, aq me i lartë profitabiliteti nga norma e interesit;
 • Interesi do të kreditohet në llogarinë e klientit çdo 6 muaj;
 • Nëpërmjet kartës së debitit Visa të lidhur me llogarinë rrjedhëse mundësohet tërheqja e interesit të përfituar në çdo moment në të gjitha ATM-të 24/7;
 • Depozita lejon thyerjen e saj në çdo moment që klientit i nevojiten fondet duke mundësuar përfitimin e interesave të gjithë periudhës së qëndrimit të depozitës;

Dokumentacioni I kërkuar:

 • Pasaportë ose kartë identiteti;
 • Kontrata e depozitës nënshkruar nga përfaqësuesit e Bankës dhe klientit;
   

Depozitat në “Tirana Bank” SHA sigurohen nga Agjensia e Sigurimit të Depozitave (www.asd.gov.al) në bazë të ligjit nr. 53/2014 “Për sigurimin e depozitave”, deri në shumën LEK 2.500.000 ose ekuivalentin e kësaj shumë në monedhë të huaj.