Kartë Krediti VISA Classic Co-Branded

Karta e Kreditit Visa Classic Co-Branded

Vetëm në një Kartë - Shumë pikë, Shumë përfitime!

Tirana Bank vjen me një produkt UNIK në treg, “Karta e Kreditit Visa Classic Co-Branded”, një bashkëpunim me programin më të madh të besnikërisë në Shqipëri, HAPPY.

Karta e Kreditit Visa Classic Co-Branded është një limit kredie i krijuar për t’i shërbyer kërkesave dhe dëshirave të klientit në mënyrë të thjeshtë dhe të sigurtë.

Karakteristikat e Kartës se Kreditit Visa Classic Co-Branded:

-  Ofrohet në dy monedha Lek dhe Euro

-  Shuma e financimit:

         Min: 100 EUR / 12,500 LEK

         Max: 5,000 EUR / 625,000 LEK (e pasiguruar)

         Max: 50,000 EUR / 6,250,000 LEK (e siguruar me depozitë me afat)

- Normat e Interesit: 

       Klient Pagamarrës: 18%

       Klient Standart: 20%

       Garanci me Depozitë me afat: 12%

-  Limiti i pagesave pa kontakt: 4,500 LEK;

-  Pagesa minimale mujore: 7% e limitit të përdorur të kartës; 

-  Mundësi për të kryer pagesa me këste nga 2-12 muaj për çdo blerje mbi 6,000 LEK / 50 EUR në pikat e shitjes POS të Tirana Bank;

- 0 komision për të gjitha blerjet në POS dhe Internet;

- Njoftim falas përmes shërbimit të SMS / E-mail Alert për transaksionet e kryera dhe faturën mujore;

- Deri në 2 karta shtesë për të afërmit tuaj

-  Siguri e lartë me teknologjinë Chip dhe pa Kontakt

Përfitimet e Kartës  së Kreditit Visa Classic Co-Branded:

Dy-fish pikë për çdo blerje në dyqanet: SPAR, JUMBO, FGA dhe NEPTUN;
Kupon Extra me vlerën 500 LEK për çdo nivel pikësh të arritur nga Ju, të cilin mund ta shpenzoni sipas dëshirës suaj në dyqanet e lartpërmendura;
Oferta të personalizuara për blerjet tuaja;
Pikë BONUS për evente speciale.

Shërbimi i “Pagesës me Këste Fikse Mujore”

Shërbimi i “Pagesa me këste fikse mujore” është një shërbim që ju lejon të ndani me këste të barabarta mujore pagesat e kryera me Kartën e Kreditit Visa Classic Co-Branded në të gjitha pikat e shitjes POS të Tirana Bank.

Shumë thjesht, në momentin e kryerjes së pagesës, ju mund të perzgjedhni të aktivizoni këtë shërbim direkt në POS, pa qënë nevoja të drejtoheni në një nga degët e Tirana Bank.

Për informacione të mëtejshme ju lutem kontaktoni me degët tona në të gjithë Shqipërinë ose telefononi Call Center ne numrat e kontaktit +355 4 22 77 700 (nga telefonat fiks dhe celular) dhe 0800 68 68 (vetem nga telefonat fiks).

 

Informacion Parakontraktor I Kartës së Kreditit Visa Classic

Nëse dëshironi të pajiseni me kartën e kreditit Co-Branded dhe të shpërbleheni për blerjet tuaja, lutemi vendosni të dhënat tuaja personale për t'u kontaktuar nga stafi i Tirana Bank.

Jeni klient i Tirana Bank?

“Garantojmë që të dhënat që mblidhen nëpërmjet këtij aplikacioni do të përpunohen në përputhje me Ligjin Nr.9887, datë 10/03/2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” i ndryshuar si dhe akteve ligjore dhe nënligjore të dala në zbatim të tij dhe vetem per procesin e para aplikimit per kredine bankare konsumatore per karten e kreditit Co-branded. Ju në cilësinë e subjektit të të dhënave gëzoni të gjitha të drejtat e parashikuara në ligj (të drejten për akses si dhe të drejtën për të kërkuar bllokimin, korrigjimin ose fshirjen e të dhënave pa pagesë) dhe të dhënat tuaja do të trajtohen në përputhje me Njoftimin e Mbrojtjes se te Dhenave Personale të Tirana Bank publikuar në faqen e saj zyrtare te internetit (https://www.tiranabank.al/c/65/privacy-policy)