SMS Banking

Nëpërmjet shërbimit “SMS Notification” Tirana Bank i ofron të gjithë klientëve të pajisur me llogari rrjedhëse në monedhat ALL/ EUR/ USD/ GBP/ CHF mundësinë për njoftim me mesazh për shërbimet e mëposhtme:

 

o   Kreditimin e pagës;

o   Maturimin e policës së sigurimit (prone/jete);

o   Pagesat e debitimit direkt (Oshee,UKT);

o   Sheëbimin e pagesave periodike ;

o   Pagesën e këstit të kredisë;

o   Datën e maturimit të depozitave (jo të rinovueshme automatikisht);

 

Komisioni bankar që aplikohet për këtë shërbim do të jetë LEK 50/ EUR 0.5/Eqv në muaj dhe ky komision do të debitohet automatikisht çdo muaj nga llogaria e klientit.