Znj. Anisa Keri: Punonjësit janë përçuesit kryesorë të vlerave të Bankës

E para bankë private në tregun lokal, themeluar në vitin 1996, Tirana Bank ka sot mbi 470 punonjës dhe një rrjet prej 34 degësh të shtrira në 21 qytete kryesore të vendit, të cilët i konsideron një garanci për suksesin në vazhdimësi

Anisa Keri, që drejton Burimet Njerëzore në Tirana Bank, sjell tablonë e sotme në menaxhimin e punonjësve dhe perspektivën për zhvillimet e aktivitetit.

Përvoja është më e gjatë se e çdo banke tjetër private. Si ndihen sot punonjësit e Tirana Bank?

Gjatë gjithë këtyre viteve kemi arritur të formojmë një ekip me përvojë të jashtëzakonshme profesionale, pse jo edhe jetësore. Ne kemi rreth 23% të punonjësve që e kanë shoqëruar bankën që në fillim të udhëtimit të saj, ashtu si kemi edhe një numër të konsiderueshëm punonjësish të lindur në vitet’90. Departamenti i Burimeve Njerëzore ka krijuar një mjedis gjithëpërfshirës, ku njihen vlerat e secilit brez dhe, mbi të gjitha, duke mundësuar sinergjinë e përvojave më të mira që mund të ofrojë secili individ.

Ekipi ka treguar me rezultate konkrete se dinë ta rendisin Tirana Bank në krye të sektorit në disa tregues. Do përmendja rritjen e aktivitetit të kreditimit me 21% gjatë vitit të kaluar, që është normë më e lartë se mesatarja e sektorit bankar në vend, si dhe rritjen me 18% të totalit të aseteve, që është më e madhja në historinë e bankës. Këto suksese e bëjnë çdo punonjës të ndihet krenar.

Cilat sfida konsideroni si më të fortat në punën tuaj?

Përshtatja e mjedisit të punës me risitë teknologjike do të jetë kryefjalë e Tirana Bank, por edhe e shumë industrive të tjera. Ridimensionimi i funksioneve të punës dhe vënia në zbatim e njohurive në pozicione të reja brenda kompanisë tonë, por edhe në kompanitë e tjera të Grupit BALFIN, është një tjetër drejtim ku jemi fokusuar.

Aktualisht çdo punonjës i ri bëhet pjesë e “programit të orientimit”, ku njihet me aktivitetin dhe kulturën e bankës. Më tej, në muajin e parë të punës, punonjësit udhëhiqen nga mentorë të dedikuar, të cilët ndajnë me të rinjtë ekspertizën profesionale. Ne jemi në kërkim të vazhdueshëm të formave të reja dhe alternative për nxitjen e bashkëpunimit dhe zhvillimit të punonjësve.

Do veçonit disa praktika në dobi të punonjësve?

Sistemi i gradimit të pozicioneve të punës, i cili përcakton qartë kriteret e ngritjes së strukturave organizative dhe të zhvillimit të karrierës. Politikat tona të shpërblimit për punonjësit, të cilat vlerësojnë kontributin e secilit në realizimin e objektivave të bankës. Fakti që mundësitë për zhvillim profesional vlejnë edhe përtej Tirana Bank, si mundësi promovimi në të gjithë aktivitetin e Grupit BALFIN.

Gjithashtu programet për kujdesin shëndetësor dhe aktivitetet e ndryshme që nxisin punonjësit të zgjedhin një stil të shëndetshëm jetese, ku do të përmendja paketën e kontrollit mjekësor periodik për të gjithë punonjësit, sesionet informuese me mjekë të specialiteteve të ndryshme, si edhe fushata ndërgjegjësuese krahas kontrolleve mjekësore të ofruara në ambientin e punës.

Si mendohet e ardhmja për Tirana Bank në lidhje me kapitalin e saj njerëzor?

Punonjësit janë përçuesit kryesorë të vlerave të bankës tonë. Dialogu është i vazhdueshëm dhe inkurajohet nëpërmjet kanaleve të brendshëm të komunikimit. Tashmë kemi një proçes të rikonceptuar për vëmendjen që tregojmë ndaj talenteve, duke filluar nga përfshirja e rreth 120 të rinjve në praktikat studentore çdo vit, tek rritja e vazhdueshme profesionale e stafit. Shifra prej 7,1 ditësh trajnimi për punonjës gjatë vitit 2021 na rendit mbi mesataren vendase të këtij sektori.

Shpreh bindjen se kemi krijuar një mjedis pune dhe kulturë korporative që udhëhiqet nga vlerat, ndaj do të ofrojmë përherë një përvojë të shkëlqyer për punonjësit dhe klientët tanë.